ကြ်ႏု္ပ္တို႕ႏွင့္အလုပ္လုပ္ျခင္း

ကြ်ႏု္ပ္တို႕ႏွင့္အလုပ္လုပ္ျခင္း

Marketing အလုပ္ဝန္ထမ္းအလိုရွိသည္

အေရအတြက္ 1 ရာထူး
အရည္အေသြး
ပညာေရး :   တကၠသိုလ္ဘဲြ႕ မဟာဘဲြ႕
 လိင္ :   က်ား/မ အသက္ :    22 ႏွစ္အထက္
 အေတြ႕အၾကံဳ :   ေစ်းကြက္ဆိုင္ရာတြင္ 0 - 2 ႏွစ္    
အျခားအရည္အေသြးမ်ား :

  ဝဘ္ဆိုဒ္ႏွင့္သက္ဆိုင္ေသာအေျခခံပညာရွိရန္

 

  ကြန္ပ်ဴတာႏွင့္အင္တာနက္ ေကာင္းမြန္စာအသံုးျပဳတတ္ရန္ (အေတြ႕အၾကံဳရွိရန္မလို)

တာဝန္ဝတၱရား
 

1. အဖဲြ႕အစည္းရည္မွန္းခ်က္မ်ားႏွင့္ေစ်းကြက္ပံုစံအေပၚမူတည္ျပီး ေစ်းကြက္ဗ်ဴဟာမ်ားကိုဖံြ႕ျဖိဳးရန္ႏွင့္

2. တာဝန္ယူထားသည့္အလုပ္ႏွင့္သက္ဆိုင္ေသာလုပ္ငန္းအစီအစဥ္ခ်ရန္

3. ကုန္ပစၥည္းေရာင္းရန္သတင္းျဖန္႕ျခင္းႏွင့္အဖဲြ႕အစည္းဝန္ေဆာင္မႈလုပ္ရန

4. ဝန္ေဆာင္သူမ်ားကုန္ပစၥည္းႏွင့္ဝန္ေဆာင္မႈအေပၚစိတ္ဝင္စားလာေအာင္လုပ္ရန္

5. ေၾကာ္ျငာရန္ ကုန္ပစၥည္းႏွင့္ဝန္ေဆာင္မႈေၾကာ္ျငာစာသားလုပ္ရန္

6. စာရင္းဇယားမ်ားစစ္ေဆးရန

7. ကုန္ပစၥည္းေၾကာ္ျငာရန္ႏွင့္ေရာင္းအားတိုးေအာင္အစီအစဥ္ခ်ရန္

8. အလုပ္လုပ္သည့္အက်ိဳးရလဒ္ကိုအက်ဥ္းခ်ဳပ္လုပ္ရန္ႏွင့္စစ္ေဆးရန

9. အုပ္ခ်ဳပ္သူထံမွေပးလာေသာအလုပ္ကိုျပီးျပည့္စံုေအာင္လုပ္ရန္

လုပ္ငန္းတည္ေနရာ
 

Prosoft Comtech Co,. Ltd.(ChiangMai)

284 Moo 5, Tambon Sansai Noi, Chiang Mai 50210

ဆက္သြယ္ရန္အခ်က္အလက္
 

အျခားရာထူးမွအလုပ္ေလွ်ာက္ရန္ คุณพิมลพรรณ บุญตัน ဆီကိုဆက္သြယ္ႏိုင္သည္

ဖုန္းနံပါတ္ :081-1359-6921
Email : hr@prosoft.co.th

 

 

Tele Sale အလုပ္ဝန္ထမ္းအလိုရွိသည္

အေရအတြက္ 1 ရာထူး
အရည္အေသြး
ပညာေရး :   တကၠသိုလ္ဘဲြ႕
 လိင္ :   က်ား/မ အသက္ :   30 ႏွစ္ေအာက္
 အေတြ႕အၾကံဳ :   ေစ်းကြက္ဆိုင္ရာတြင္ 0 - 2 ႏွစ    
အျခားအရည္အေသြးမ်ား :

  ဝဘ္ဆိုဒ္ႏွင့္သက္ဆိုင္ေသာအေျခခံပညာရွိရန္ ကြန္ပ်ဴတာႏွင့္အင္တာနက္

 

  ေကာင္းမြန္စာအသံုးျပဳတတ္ရန္ (အေတြ႕အၾကံဳရွိရန္မလို)

 

  အၾကံဥာဏ္ေပးႏိုင္ျခင္း ႏွင့္ ေရာင္းခ်ျခင္းကိုစိတ္ဝင္စားရန္ လ်င္ျမန္ရန္ ယဥ္ေက်းရန

 

  အျခားသူမ်ားႏွင့္ဆက္သြယ္လိုစိတ္ရွိရန္ ပင္ကိုယ္စရိုက္ေကာင္းရန္ ခင္မင္မႈေကာင္းရန

တာဝန္ဝတၱရား
 

1. ဝဘ္ဆိုဒ္တင္ျပရန္အတြက္ ဝယ္ယူသူအသစ္မ်ားကို ဖုန္း Fax အင္တာနက္ကေနတစ္ဆင့္ဆက္သြယ္ရန္

2. ကုန္ပစၥည္းကိုတင္ျပရန္ႏွင့္ရည္မွန္းထားသည့္အတိုင္းေရာင္းခ်ရန္

3. ဖန္တီးထားေသာဝဘ္ဆိုဒ္အသံုးျပဳပံုမ်ားကို ဝန္ေဆာင္သူမ်ားအေပၚ အၾကံျပဳႏိုင္ရန္

4. ဝယ္ယူသူအေဟာင္းမ်ားႏွင့္ဆက္သြယ္ရန္ ယံုၾကည္မႈတည္ေဆာက္ရန္

5. ကုမၼဏီသတ္မွတ္ထားေသာေရာင္းအားႏွင့္ လ်င္ျမန္စြာေရာင္းႏိုင္ရန္ အမ်ားၾကီးေရာင္းႏိုင္ရန္

6. ေရာင္းအားေကာင္းေအာင္ ထုတ္ကုန္မ်ားကို ေလ့လာရန

7. ကုမၼဏီ၏ဝဘ္ဆိုဒ္ကိုအခ်ိန္တိုင္းေလ့လာရန္ ေျပာင္းလဲရန္ ဖံြ႕ျဖိဳးရန္

8. ကုမၼဏီတိုးတက္ေရးအတြက္ အျခားကုမၼဏီမွဖန္တီးထားေသာဝဘ္ဆိုဒ္ကိုေလ့လာရန္ႏွင့္ အားသာခ်က္ အားနည္းခ်က္မ်ားကိုႏႈိင္းယွဥ္ရန္

9. ျဖန္႕ျဖဴးေရာင္းခ်ထားေသာ ဝဘ္ဆိုဒ္ သိရွိနားလည္ျခင္းစမ္းသပ္ရန္

10. ဝယ္ယူသူႏွင့္ဝဘ္ဆိုဒ္တာဝန္ရွိသူမ်ားအၾကားခ်ိတ္ဆက္ရန္

11. အုပ္ခ်ဳပ္သူထံမွေပးလာေသာအလုပ္ကိုျပီးျပည့္စံုေအာင္လုပ္ရန

လုပ္ငန္းတည္ေနရာ
 

Prosoft Comtech Co,. Ltd.(ChiangMai)

284 Moo 5, Tambon Sansai Noi, Chiang Mai 50210

ဆက္သြယ္ရန္အခ်က္အလက္
 

အျခားရာထူးမွအလုပ္ေလွ်ာက္ရန္ คุณพิมลพรรณ บุญตัน ဆီကိုဆက္သြယ္ႏိုင္သည္

ဖုန္းနံပါတ္ : 081-1359-6921
Email : hr@prosoft.co.th

 21197
ဝင္ၾကည့္သူ
Follow us
Online Store ႏွင့္ဖန္တီးထားေသာဝဘ္ဆိုဒ္ အခမဲ့လုပ္ရန္