คำถามที่ผู้ใช้แจ้งเข้ามา

เป็นหน้าจอสำหรับแสดงรายการคำถามที่ผู้ใช้แจ้งมา ส่วนของคำถามที่ผู้ใช้แจ้งมา เป็นการจัดกลุ่มของคำถามผู้ใช้งาน หรือผู้เข้าชมเว็บไซต์เข้ามาตั้งคำถามไว้ ที่ช่วยให้ ผู้ดูแลระบบสามารถเข้าถึงคำถามต่างๆ และจัดการตอบคำถามที่ผู้ใช้แจ้งมาและเพิ่มเป็นคำถามที่พบบ่อยได้ ซึ่งระบบจะดึงข้อมูลคำถามที่ผู้ใช้แจ้งมา ขึ้นมาแสดง ในรูปแบบของรายการ เพื่อให้ ผู้ดูแลระบบสามารถจัดการข้อมูลต่างๆ ของคำถาม ได้สะดวกขึ้น โดยสามารถแบ่งออกเป็น 4 หัวข้อ ดังรูป

Follow us
Online Store ႏွင့္ဖန္တီးထားေသာဝဘ္ဆိုဒ္ အခမဲ့လုပ္ရန္