จัดการประเภทห้องพัก

ผู้ดูแลระบบ สามารถจัดการข้อมูลห้องพัก โดยการเพิ่ม ลบ หรือแก้ไขห้องพักในระบบ สามารถกำหนดประเภทเตียงให้แต่ละประเภทห้องพักได้ ซึ่งจะได้อธิบายต่อไป ในขั้นตอนการเพิ่มประเภทเตียง แถบจัดการประเภทเตียง สามารถอธิบายความหมายของปุ่มต่างๆในแถบ แบ่งออกเป็น 6 หัวข้อ ดังรูป

Follow us
Online Store ႏွင့္ဖန္တီးထားေသာဝဘ္ဆိုဒ္ အခမဲ့လုပ္ရန္