การจัดการมีเดีย/จัดการไฟล์

การจัดการมีเดีย/จัดการไฟล์ คือ ส่วนที่จัดการไฟล์และโฟลเดอร์ที่มีในระบบ โดยสามารถใช้งานได้โดยเลือกหัวข้อมีเดีย และเลือก “จัดการมีเดีย” ดังรูป

Follow us
Online Store ႏွင့္ဖန္တီးထားေသာဝဘ္ဆိုဒ္ အခမဲ့လုပ္ရန္