รายการเว็บไซต์

หน้าจอแสดงรายการเว็บไซต์ เป็นส่วนแสดงรายการเว็บไซต์ที่ผู้ดูแลระบบเป็นผู้ดูแลอยู่ สามารถแบ่งออกเป็น 3 หัวข้อ ดังรูป

Follow us
Online Store ႏွင့္ဖန္တီးထားေသာဝဘ္ဆိုဒ္ အခမဲ့လုပ္ရန္