• Home

  • คู่มือการใช้งาน

ร้านอาหาร

ผู้ดูแลระบบ สามารถจัดการข้อมูลเมนูอาหาร โดยการเพิ่ม ลบ หรือแก้ไขเมนูอาหารในระบบ สามารถกำหนดหมวดหมู่อาหารให้แต่ละเมนูอาหารได้ ซึ่งจะได้อธิบายต่อไป ในขั้นตอนการเพิ่มเมนูอาหาร แถบจัดการเมนูอาหาร สามารถอธิบายความหมายของปุ่มต่างๆในแถบได้ดังนี้

หัวข้อย่อย

Follow us
Online Store ႏွင့္ဖန္တီးထားေသာဝဘ္ဆိုဒ္ အခမဲ့လုပ္ရန္