ข้อมูลเว็บไซต์

ข้อมูลเว็บไซต์ ผู้ดูแลระบบจะต้องทำการเข้าสู่ระบบ (Login) และเลือกเมนู “ตั้งค่าเว็บไซต์” จากนั้นเลือก “ข้อมูลเว็บไซต์” โดยจะปรากฏหน้าข้อมูลเว็บไซต์ เป็นหน้าจอที่ใช้สำหรับแก้ไขข้อมูลพื้นฐานของเว็บไซต์ โดยสามารถแบ่งออกเป็น 6 หัวข้อ ดังรูป

Follow us
Online Store ႏွင့္ဖန္တီးထားေသာဝဘ္ဆိုဒ္ အခမဲ့လုပ္ရန္