ใบสั่งซื้อ / ใบกำกับภาษี

การตั้งค่าการใช้งาน ใบสั่งซื้อ และ ใบกำกับภาษี ที่ผู้ขายสินค้าหรือให้บริการ เป็นผู้ออกให้แก่ผู้ซื้อหรือใช้บริการ โดยสามารถอธิบายแบ่งออกเป็น 2 หัวข้อ ดังรูป

1. ข้อมูลที่จะแสดงในใบสั่งซื้อ/ใบกำหับภาษี

- เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร : ของผู้ขายสินค้า หรือให้บริการ

- ชื่อ : ชื่อของผู้ขายสินค้า หรือให้บริการ

- ที่อยู่ : ที่อยู่ของผู้ขายสินค้า หรือให้บริการ

2. ใบกำกับภาษี : สามารถเลือก เปิด/ปิด การใช้งานของใบกำกับภาษีได้

Follow us
Online Store ႏွင့္ဖန္တီးထားေသာဝဘ္ဆိုဒ္ အခမဲ့လုပ္ရန္