• Home

  • คู่มือการใช้งาน

สินค้า

ผู้ดูแลระบบ สามารถจัดการข้อมูลสินค้า โดยการเพิ่ม ลบ หรือแก้ไขสินค้าในระบบ สามารถกาหนดหมวดหมู่ให้แต่ละสินค้าได้ ซึ่งจะได้อธิบายต่อไปในขั้นตอนการเพิ่มสินค้า แถบจัดการสินค้า สามารถอธิบายความหมายของปุ่มต่างๆในแถบได้ดังนี้

หัวข้อย่อย

Follow us
Online Store ႏွင့္ဖန္တီးထားေသာဝဘ္ဆိုဒ္ အခမဲ့လုပ္ရန္