ฟอรั่ม

หน้าจอการจัดการฟอรั่ม เป็นหน้าจอสำหรับให้ผู้ดูแลระบบเข้ามาจัดการฟอรั่ม โดยสามารถแบ่งออกเป็น 5 หัวข้อ ดังรูป

Follow us
Online Store ႏွင့္ဖန္တီးထားေသာဝဘ္ဆိုဒ္ အခမဲ့လုပ္ရန္