ไอคอน

หน้าจอการจัดการไอคอนฟอรั่ม เป็นหน้าจอสำหรับเข้ามาจัดการไอคอนฟอรั่ม แบ่งออกเป็น 2 หัวข้อ ดังรูป

Follow us
Online Store ႏွင့္ဖန္တီးထားေသာဝဘ္ဆိုဒ္ အခမဲ့လုပ္ရန္