จัดการหมวดหมู่ทัวร์

สามารถจัดการหมวดหมู่ทัวร์ได้ โดยสามารถเพิ่ม ลบ หมวดหมู่ทัวร์ สามารถเลือกแสดงหรือไม่แสดงหมวดหมู่ สามารถทำการย้ายหรือคัดลอกได้ สามารถค้นหาหมวดหมู่ทัวร์ อธิบายความหมายของปุ่มต่างๆในแถบ แบ่งออกเป็น 8 หัวข้อ ดังรูป

1. ลำดับ : แสดงลำดับที่อ้างอิงในทัวร์ตามเงื่อนไขที่ใช้ค้นหา

2. ชื่อหมวดหมู่ทัวร์ : แสดงชื่อหมวดหมู่ทัวร์แต่ละรายการ

3. ทัวร์ : แสดงจำนวนรายการทัวร์ในแต่ละหมวดหมู่

5. วันที่แก้ไข : แสดงวันที่แก้ไขแต่ละรายการ

6. แก้ไขโดย : ชื่อของผู้ที่ทำการลบหมวดหมู่ทัวร์

7. แสดง : สถานะของหมวดหมู่

8. เครื่องมือ : เครื่องมือรายการทัวร์ มีดังนี้

- “ ” ประวัติรายละเอียดต่างๆ ที่เกิดขึ้นในรายการของทัวร์

- “” การแก้ไขรายการทัวร์

- “ ” การลบทัวร์ทีละรายการ

Follow us
Online Store ႏွင့္ဖန္တီးထားေသာဝဘ္ဆိုဒ္ အခမဲ့လုပ္ရန္