จัดการทัวร์

ผู้ดูแลระบบ สามารถจัดการข้อมูลรายการทัวร์ โดยการเพิ่ม ลบ หรือแก้ไขรายการทัวร์ในระบบ และกำหนดหมวดหมู่ให้แต่ละรายการทัวร์ได้ แถบจัดการรายการทัวร์ สามารถอธิบายความหมายของปุ่มต่างๆในแถบ แบ่งออกเป็น 8 หัวข้อ ดังรูป

Follow us
Online Store ႏွင့္ဖန္တီးထားေသာဝဘ္ဆိုဒ္ အခမဲ့လုပ္ရန္