การจัดการหมวดหมู่บทความ

ผู้ดูแลระบบสามารถจัดการหมวดหมู่ได้ โดยเข้าสู่หน้าจัดการหมวดหมู่บทความจากเมนู “จัดการ หมวดหมู่” ดังรูป

1. ลำดับ : แสดงลำดับที่อ้างอิงของหมวดหมู่

2. ชื่อหมวดหมู่ : ชื่อของหมวดหมู่

3. บทความ : จำนวนบทความที่อยู่ในหมวดหมู่นี้

4. วันที่แก้ไข : วันที่แก้ไขข้อมูลล่าสุด

5. แก้ไขโดย : ชื่อของผู้ที่แก้ไขหมวดหมู่

6. แสดง : สถานะของหมวดหมู่

7. เครื่องมือ : การจัดการเกี่ยวกับหมวดหมู่ มีดังต่อไปนี้

- “ ” ประวัติรายละเอียดต่างๆ ที่เกิดขึ้นในรายการของหมวดหมู่

- “” การแก้ไขข้อมูลหมวดหมู่

- “ ” การลบหมวดหมู่ทีละรายการ

Follow us
Create a website for free Online Stores