จัดการเหตุผลแจ้งลบ

หน้าจอการจัดการเหตุผลแจ้งลบ เป็นหน้าจอสำหรับให้ผู้ดูแลระบบเข้ามาจัดการเหตุผลการแจ้งลบ สามารถแบ่งออกเป็น 5 หัวข้อ ดังรูป

Follow us
Create a website for free Online Stores