จัดการแจ้งลบกระทู้และข้อคิดเห็น

หน้าจอการจัดการแจ้งลบกระทู้และข้อคิดเห็น เป็นหน้าจอสำหรับให้ผู้ดูแลระบบเข้ามาจัดการการแจ้งลบ โดยสามารถดูรายละเอียดการแจ้งลบกระทู้และข้อคิดเห็นนั้นได้ และสามารถลบกระทู้และข้อคิดเห็นที่ถูกแจ้งลบได้ สามารถแบ่งออกเป็น 3 หัวข้อดังรูป

Follow us
Create a website for free Online Stores