การจัดการอัลบัม

การจัดการอัลบัม คือ ส่วนที่ใช้บริหารจัดการอัลบัม เพื่อนำไปแสดงยังส่วนของงานส่วนหน้า (Frontend) โดยสามารถใช้งานได้โดยเลือกหัวข้อ “จัดการอัลบัม” ดังรูป

Follow us
Create a website for free Online Stores