จัดการหมวดหมู่ของอัลบัม

การจัดการหมวดหมู่ของอัลบัม ซึ่งสามารถจัดการคุณสมบัติหมวดหมู่อัลบัม การแสดงผลหมวดหมู่ อัลบัม แถบจัดการหมวดหมู่ โดยเลือกเมนู “จัดการหมวดหมู่” ดังรูป

1. ลำดับ : แสดงลำดับที่อ้างอิงในอัลบัมตามเงื่อนไขที่ใช้ค้นหา

2. ชื่อหมวดหมู่ : แสดงชื่อหมวดหมู่แต่ละรายการ

3. จำนวนอัลบัม : จำนวนของอัลบัมที่อยู่ในหมวดหมู่นี้

4. วันที่แก้ไข : วันที่ทำการแก้ไขล่าสุด

5. แก้ไขโดย : ชื่อของผู้ที่ทำการแก้ไข

6. กำหนดการแสดงสถานะ : สถานะการแสดงหมวดหมู่ในหน้ารายการหมวดหมู่

7. จัดการ :

- “ ” ประวัติรายละเอียดต่างๆ ที่เกิดขึ้นในรายการของอัลบัม

- “” การแก้ไขอัลบัม

- “ ” การลบทีละรายการ

Follow us
Create a website for free Online Stores