จัดการการจองห้องพัก

ผู้ดูแลระบบ สามารถจัดการรายการจองห้องพักในระบบ โดยจะแสดงรายการจองห้องพักเรียงตามวันที่มีการจอง สามารถกดเข้าไปดูรายละเอียดเพื่อตรวจสอบรายการและสถานะ รวมทั้งส่งการตอบรับระหว่างผู้จองห้องพักได้ แบ่งออกเป็น 4 หัวข้อ ดังรูป

Follow us
Create a website for free Online Stores