การจัดการมีเดีย/จัดการไฟล์

การจัดการมีเดีย/จัดการไฟล์ คือ ส่วนที่จัดการไฟล์และโฟลเดอร์ที่มีในระบบ โดยสามารถใช้งานได้โดยเลือกหัวข้อมีเดีย และเลือก “จัดการมีเดีย” ดังรูป

Follow us
Create a website for free Online Stores