การจัดการประเภทสมาชิก

ผู้ดูแลระบบสามารถจัดการประเภทสมาชิกได้ โดยเข้าสู่หน้าจัดการประเภทสมาชิกจากเมนู “Member Type” ดังรูป

1. ลำดับ : แสดงลำดับที่อ้างอิงในปะเภทสมาชิกตามเงื่อนไขที่ใช้ค้นหา

2. ประเภทสมาชิก : ชื่อประเภทสมาชิก

3. วันที่แก้ไข : วันที่แก้ไขข้อมูลล่าสุด

4. แก้ไขโดย : ชื่อของผู้ที่แก้ไขประเภทสมาชิก

5. Default : การกำหนดค่าเริ่มต้นของประเภทสมาชิก กล่าวคือ การกำหนดให้ประเภทสมาชิกนั้น เป็นค่าเริ่มต้นในการสมัครสมาชิก โดยผู้ที่สมัครสมาชิกจะเป็นประเภทสมาชิกตามที่กำหนด ซึ่งจะ มี Default ได้เพียง 1 รายการเท่านั้น โดยจะสามารถกำหนดได้ในหน้าการจัดการประเภทสมาชิก ซึ่งมีสัญลักษณ์ดังต่อไปนี้

- “” หมายถึง ค่าเริ่มต้น (Default)

- “” หมายถึง ไม่เป็นค่าเริ่มต้น

6. สถานะ : สถานะของประเภทสมาชิก

7. จัดการ : การจัดการเกี่ยวกับประเภทสมาชิก มีดังต่อไปนี้

- “ ” ประวัติรายละเอียดต่างๆ ที่เกิดขึ้นในรายการของสมาชิก

- “” การแก้ไขข้อมูลสมาชิก

- “ ” การลบสมาชิกทีละรายการ

Follow us
Create a website for free Online Stores