รายการแพ็กเกจเว็บไซต์

หน้าจอแสดงรายการแพ็กเกจเว็บไซต์ เป็นส่วนที่ผู้ดูแลระบบสามารถตรวจสอบเกี่ยวกับการใช้งานแพ็กเกจในแต่ละเว็บไซต์ รวมไปถึงการซื้อแพ็กเกจเพิ่มเต็มให้กับเว็บไซต์ สามารถแบ่งออกเป็น 2 หัวข้อ ดังรูป

Follow us
Create a website for free Online Stores