การจัดการกลุ่มเมนู

การจัดการกลุ่มเมนู คือ ส่วนที่ใช้บริหารจัดการกลุ่มเมนู เพื่อนำไปแสดงยังส่วนของงานส่วนหน้า (Font End) โดยสามารถใช้งานได้โดยเลือกหัวข้อ “เมนู” ดังรูป

Follow us
Create a website for free Online Stores