จัดการหมวดหมู่อาหาร

ผู้ดูแลระบบสามารถจัดการหมวดหมู่อาหาร โดยการเพิ่ม ลบ คัดลอก ค้นหา กำหนดสถานะการแสดงให้กับหมวดหมู่อาหารได้ สามารถอธิบายความหมายของปุ่ม ต่างๆในแถบ แบ่งออกเป็น 6 หัวข้อ ดังรูป

Follow us
Create a website for free Online Stores