ตั้งค่าการออกแบบใบเสร็จรับเงิน

ผู้ดูแลระบบ สามารถเปิดปิดการใช้งานการออกใบเสร็จให้ลูกค้าได้ โดยในส่วนของใบเสร็จจะสร้างให้อัตโนมัติ เมื่อเจ้าของร้านได้ตรวจสอบรายละเอียดการชำระเงินและกดอนุมัติการชำระเงินแล้ว ซึ่งถ้าจะเปิดใช้งานจะต้องกรอกข้อมูลที่จะใช้แสดงในใบเสร็จ ดังนี้ คือ เลขประจำตัวผู้เสียภาษี และ ที่อยู่ในการออกใบเสร็จหมายเหตุ

- เครื่องหมาย “ ” หมายถึง ผู้ใช้จำเป็นต้องกรอกข้อมูลให้ถูกต้อง

Follow us
Create a website for free Online Stores