ฟอรั่ม

หน้าจอการจัดการฟอรั่ม เป็นหน้าจอสำหรับให้ผู้ดูแลระบบเข้ามาจัดการฟอรั่ม โดยสามารถแบ่งออกเป็น 5 หัวข้อ ดังรูป

Follow us
Create a website for free Online Stores