จัดการการจองทัวร์

ผู้ดูแลระบบ สามารถจัดการรายการจองทัวร์ในระบบ โดยจะแสดงรายการจองทัวร์เรียงตามวันที่มีการจอง สามารถกดเข้าไปดูรายละเอียดเพื่อตรวจสอบรายการและสถานะ รวมทั้งส่งการตอบรับระหว่างผู้จองทัวร์ได้ แบ่งออกเป็น 4 หัวข้อ ดังรูป

Follow us
Create a website for free Online Stores