จัดการทัวร์

ผู้ดูแลระบบ สามารถจัดการข้อมูลรายการทัวร์ โดยการเพิ่ม ลบ หรือแก้ไขรายการทัวร์ในระบบ และกำหนดหมวดหมู่ให้แต่ละรายการทัวร์ได้ แถบจัดการรายการทัวร์ สามารถอธิบายความหมายของปุ่มต่างๆในแถบ แบ่งออกเป็น 8 หัวข้อ ดังรูป

Follow us
Create a website for free Online Stores