အသံုးျပဳပံု

အသံုးျပဳပံု

คู่มือการใช้งาน ของ SoGoodWeb.com

จัดแต่งรูปแบบเว็บไซต์
(Template)

จัดการบทความ
(Content)

จัดการอัลบั้ม
(Gallery)

จัดการสินค้า
(Shopping)

จัดการเมนู
(Menu)

จัดการติดต่อเรา
(Contact Us)

รายการเอกสารคู่มือการใช้งาน

Chapter 1 - ขั้นตอนการเข้าสู่ระบบสมาชิก (Register) Download
Chapter 2 - ตั้งค่าเว็บไซต์ (Web Setting) Download
Chapter 3 - ปรับแต่งเว็บไซต์ (Template) Download
Chapter 4 - จัดการสมาชิก (Member) Download
Chapter 5 - บทความ (Content) Download
Chapter 6 - มีเดีย (Media) Download
Chapter 7 - อัลบั้ม (Gallery) Download
Chapter 8 - สินค้า (Shopping) Download
Chapter 9 - เมนู (Menu) Download
Chapter 10 - ติดต่อเรา (Contect Us) Download
Chapter 11 - เว็บบอร์ด (Webboard) Download
Chapter 12 - คำถามที่พบบ่อย (FAQ) Download
Chapter 13 - แจ้งลบ (Delete Request) Download
Chapter 14 - Membership Download

คู่มือการใช้งาน SoGoodWeb

เอกสารคู่มือการใช้งานทั้งหมด

Team Viewer

โปรแกรมสำหรับ Remote เครื่องคอมพิวเตอร์ผ่านทาง Internet

 31052
ဝင္ၾကည့္သူ
Follow us
Online Store ႏွင့္ဖန္တီးထားေသာဝဘ္ဆိုဒ္ အခမဲ့လုပ္ရန္