Terms and Conditions

นโยบายและข้อตกลง SoGoodWeb.com

การใช้เว็บไซต์ของผู้ใช้บริการจะอยู่ภายใต้เงื่อนไขและข้อตกลงนี้ ดังนั้นผู้ใช้บริการจึงควรศึกษาเงื่อนไขและข้อตกลงฉบับนี้ ได้แจ้งให้ทราบบนเว็บไซต์โดยละเอียดก่อนการเข้าใช้เว็บไซต์ ทั้งนี้การเข้าใช้เว็บไซต์นี้ให้ถือว่าผู้ใช้บริการยอมรับ และตกลงที่จะปฏิบัติตามเงื่อนไขและข้อตกลงดังกล่าว


เงื่อนไขการใช้บริการ

 1. การใช้บริการของผู้ให้บริการนั้นผู้ใช้บริการจำเป็นต้องเข้าใจและยอมรับข้อตกลงและเงื่อนไขต่างๆของผู้ให้บริการทั้งหมด
 2. ผู้ใช้บริการเข้าใช้บริการของผู้ให้บริการ ซึ่งในกรณีนี้ผู้ใช้บริการต้องยอมรับว่าทางผู้ให้บริการจะถือว่าผู้ใช้บริการเข้าใจและยอมรับข้อตกลงและเงื่อนไขต่างๆ ตั้งแต่เริ่มใช้บริการเป็นต้นไป
 3. ท่านต้องลงทะเบียนสมัครโดยให้ข้อมูลที่ถูกต้องครบถ้วนสมบูรณ์และเป็นความจริงในปัจจุบัน หากข้อมูลที่ให้ไว้ ไม่เป็นความจริง ทาง SoGoodWeb.com มีสิทธิ์ในการระงับการให้บริการกับท่านทันที
 4. ผู้ใช้บริการรับทราบเป็นอย่างดีแล้วว่า SoGoodWeb.com เป็นผู้ให้บริการด้านการ ฟรีเว็บไซต์ สร้างเว็บไซต์ ออกแบบเว็บไซต์ เว็บสำเร็จรูปและร้านค้าออนไลน์ (e-commerce) เพื่อสนับสนุนกิจกรรมพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ของผู้ใช้บริการเท่านั้น และมิได้มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ กับการจำหน่ายสินค้า และ/หรือการให้บริการรวมถึงเนื้อหาต่างๆบน Web Site นั้นๆแต่อย่างใด
 5. บริการเว็บสำเร็จรูปนี้ ไม่มีนโยบายให้สมาชิกอัพโหลดไฟล์ โปรแกรม รวมทั้งไฟล์ html ที่สร้างจากโปรแกรมเขียนเว็บต่างๆ ขึ้นไปบน Server การส่งข้อมูลขึ้นแสดงในเว็บสำเร็จรูปของท่าน ใช้เพียงบราวเซอร์ (Browser) ที่เล่นอินเทอร์เน็ต ส่งรูปและข้อความขึ้นสู่ระบบตามตำแหน่งที่ต้องการตามวิธีการใช้งานของระบบเท่านั้น
 6. สมาชิกยอมรับการเปลี่ยนแปลงไปของ feature ต่าง ๆ ในลักษณะของการพัฒนาและ update version ใหม่ทั้งในเรื่องการเพิ่มลด feature การปรับปรุงพัฒนาวิธีการใช้งาน user interface การเพิ่มความปลอดภัยของระบบ ฯลฯ ทั้งในส่วนของเว็บไซต์และการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงการบริการด้านอื่น ๆ
 7. เว็บไซต์ SoGoodWeb.com มีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนให้เว็บไซต์ SoGoodWeb.com ทุกคน หรือทุกกิจการมีเว็บไซต์เป็นของตัวเองเท่านั้น มิได้มีส่วนเกี่ยวของกับ เนื้อหา รูปภาพ หรือการจำหน่ายสินค้าและ/หรือบริการของเว็บไซต์แต่อย่างใดทั้งสิ้น ดังนั้นทางทีมงาน จึงไม่อาจรับผิดชอบต่อความเสียหายใด ๆ ที่เป็นผลสืบเนื่องจากการดำเนินการดังกล่าวข้างต้น แต่ทางเรายินดีให้ความร่วมมือในการช่วยเหลือและให้ข้อมูลต่างๆ
 8. ผู้ใช้บริการเข้าใจและยอมรับว่าการใช้บริการทางอินเตอร์เน็ตนี้ อาจก่อให้เกิดความเสียหายขึ้นได้โดยตรงหรืออ้อม จากความชำรุดบกพร่อง หรือขัดข้องของอุปกรณ์ใดๆ ระบบข้อมูลหรือการเชื่อมโยงเครือข่าย การสูญหายของข้อมูลระหว่างการรับส่งหรือสิ่งอื่นใด ที่อยู่เหนือการควบคุมของผู้ให้บริการ และผู้ใช้บริการตกลงที่จะไม่เรียกร้องค่าเสียหายใดๆกับผู้ให้บริการ
 9. ห้ามผู้ใช้บริการกระทำการไม่เหมาะสม ไม่ถูกต้องตามกฎหมาย หรือขัดต่อศีลธรรมอันดีของประชาชน เช่น การละเมิดลิขสิทธิ์ของผู้อื่น การข่มขู่ เว็บไซต์ที่เกี่ยวกับสื่อลามก หรือ เนื้อหาส่อไปทางลามก เซ็กส์ ขายบริการทางเพศ รวมทั้งเว็บไซต์ที่มีลิงค์ไปยังเว็บไซต์ที่เกี่ยวกับสื่อลามก หรือมีเหตุอันควรเชื่อได้ว่า ผู้ใช้บริการอาจเข้าใช้เว็บไซต์โดยมีเจตนาทุจริต
 10. หากผู้ใช้บริการไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขตามคำขอใช้บริการฉบับนี้ข้อใดข้อหนึ่งผู้ให้บริการขอสงวนสิทธิในการเพิกถอนสมาชิกภาพ และสามารถยกเลิกการให้บริการกับท่านได้ทันที โดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า การพิจารณาการเพิกถอนสมาชิกภาพ  ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่เว็บไซต์ ซึ่งอาจจะอ้างอิงจากผู้เสียหายหรือการร้องเรียน
 11. ผู้ให้บริการขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงแก้ไขข้อตกลงและเงื่อนไขดังกล่าวข้างต้นตามแต่จะเห็นสมควรโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 15590
ဝင္ၾကည့္သူ
Follow us
Online Store ႏွင့္ဖန္တီးထားေသာဝဘ္ဆိုဒ္ အခမဲ့လုပ္ရန္