စီမံခန္႕ခဲြျခင္းအယူအဆ

စီမံခန္႕ခဲြျခင္းအယူအဆ

Prosoft Comtech Co,. Ltd.

အဖဲြ႕အစည္းႏွင့္ပတ္သက္ေသာစီးပြားေရး/The Go-Giver ေပးတာမ်ားလွ်င္ရတာမ်ားမည္/လုပ္ငန္း လူ႕အခြင့္ေရး အလုပ္အကိုင္ ကိုထူေထာင္ျခင္းျဖင့္ အဖဲြ႕အစည္းႏွင့္လုပ္ငန္းအတြက္တန္ဖိုးရွိႏိုင္သည္

သည္အျခားျမိဳ႕နယ္မွအခြင့္အေရးမရွိေသာလူငယ္မ်ားအတြက္အလုပ္ရွိေစရန္ရည္ရြယ္ျပီး အျခားျမိဳ႕နယ္အသီးသီးမွဝဘ္ဆိုဒ္ဖံြ႕ျဖိဳးေရးအတြက္ခ်င္းမိုင္လူငယ္မ်ားျဖင့္လုပ္ေပးမည္ ၊ ေတာင္ေပၚကေလးမ်ားက ကြန္ပ်ဴတာအသံုးျပဳတတ္ရာတြင္လည္းေကာင္း ဆက္သြယ္ေရးတြင္လည္းေကာင္း ကြ်ႏ္ုပ္တို႕ဆီသင္တန္းတက္ႏိုင္ပါသည္ ၊ အျခားသူမ်ားႏွင့္ဝင္ေရာက္အလုပ္လုပ္ႏိုင္ရန္ ကြ်ႏ္ုပ္တို႕က ဗဟုသုတႏွင့္ ဘဝေနထိုင္ေရးမ်ားကို ဝင္ေရာက္သင္တန္းခ်ေပးပါသည္
အဖဲြ႕အစည္းကိုေက်းဇူးတံု႕ျပန္ရန္ ဝန္ေဆာင္သူမ်ားအတြက္ကုန္ပစၥည္းပို႕ေဆာင္ေရးႏွင့္ဝန္ေဆာင္မႈတြင္ကြ်ႏ္ုပ္တို႕ကတာဝန္ယူလ်က္ရွိပါသည္ ၊ ကြ်ႏ္ုပ္တို႕၏စီးပြားေရးတိုးခ်ဲ႕မႈရွိလာေသာေၾကာင့္အလုပ္ရာထူးအေရအတြက္ရာခ်ီလိုေနအပ္ျပီး ကေလးမ်ားအေပၚလည္းေအာင္ျမင္မႈရေစပါသည္

ေပးတာမ်ားလွ်င္ရတာမ်ားမည္

Prosoft Web သည္ ေပးတာမ်ားလွ်င္ရတာမ်ားမည္ (The Go-Giver) ဟူေသာအယူအဆကိုအတည္ျပဳထားသည္ ၊ ကြ်ႏ္ုပ္လုပ္ေနသည့္ ကုန္ပစၥည္းႏွင့္ဝန္ေဆာင္မႈတြင္ အျခားသူမ်ား၏အက်ိဳးအျမတ္ျဖစ္ထြန္းလာရန္ႏွင့္အဖဲြ႕အစည္းကအက်ိဳးအျမတ္ရေစရန္ျဖစ္သည္ ၊ ကြ်ႏ္ုပ္တို႕လက္မေလွ်ာ့ပဲ အတားအဆီးမ်ားကိုရင္ဆိုင္ေက်ာ္ျဖတ္မည္ျဖစ္သည္ ၊ အဘယ္ေၾကာင့္ဆိုေသာ ကြ်ႏု္ပ္တို႕က အျခားသူမ်ား၏စီးပြားေရးအတြက္ အက်ိဳးအျမတ္"ေပး"သြားလွ်င္ကြ်ႏု္ပ္တို႕ကေပ်ာ္ရႊင္ျခင္းေတြကိုျပန္ရေသာေၾကာင့္ျဖစ္သည္ Prosoft Web သည္အျခားျမိဳ႕နယ္အသီးသီးမွအခြင့္အေရးမရွိေသာလူငယ္မ်ားအတြက္ အလုပ္အကိုင္ လုပ္ငန္းရွိေစရန္ေနရာျဖစ္သည္

Prosoft သည္ ေဆာ့ဝဲစီးပြားေရးအတြင္းႏွစ္ေပါင္း 25 ႏွစ္အထက္ရပ္တည္ခဲ့ျပီး ဝန္ေဆာင္သူမ်ားက ကြ်ႏု္ပ္တို႕ကို ဝဘ္ဆိုဒ္လုပ္ေပးရန္ ေတာင္းဆိုလာသည္ ၊ သို႕ေပမယ့္လည္းကြ်ႏု္ပ္တို႕ကလူအင္အားနည္းေနျပီး အျခားျမိဳ႕နယ္ကလူငယ္မ်ား လုပ္ႏိုင္ရက္သားနဲ႕ အဘယ္ေၾကာင့္ဝဘ္ဆိုဒ္လုပ္ရန္ ဘန္ေကာက္မွာလာလုပ္ရသည္ကိုကြ်ႏု္ပ္တို႕ကအခ်ိန္တိုင္းစဥ္းစားေနပါသည္ ၊ အျခားျမိဳ႕နယ္မွလူငယ္မ်ားကိုအလုပ္ေပးလုပ္လိုက္လွ်င္ ျမိဳ႕ၾကီးမ်ားအတြင္း အခက္အခဲလာမလိုဟု ကြ်ႏု္ပ္တို႕၏အဆိုျပဳခ်က္မ်ားျဖစ္သည္ ၊ ျမိဳ႕နယ္အသီးသီးမွ ကုမၼဏီမ်ားကို ကြ်ႏု္ပ္တို႕ IT Outsourcing အလုပ္လုပ္ေပးႏိုင္ပါသည္ ၊ IT လုပ္ငန္း E-Marketing သည္ဘန္ေကာက္မွခ်င္းမိုင္သို႕ အျခားႏိုင္ငံမွခ်င္းမိုင္သို႕ ဝင္ေရာက္မည္ျဖစ္ျပီး ထိုနည္းတူ Prosoft Web မွာလည္း ဝန္ေဆာင္သူအလိုရွိသည့္အတိုင္း ပို၍ ေကာင္းမြန္ျခင္း လ်င္ျမန္ျခင္း ေစ်းခ်ိဳျခင္းတို႕ကို လုပ္ေပးႏိုင္ပါသည္ ၊ ဘန္ေကာက္မွဝဘ္ဆိုဒ္လုပ္သည့္လုပ္ငန္းကို ခ်င္းမိုင္သို႕ Outsource အေနျဖင့္အလုပ္ငွားမည္ျဖစ္ျပီး အနာဂတ္တြင္လည္း ခ်င္းမိုင္သည္ IT Outsource တည္ေနရာျဖစ္လာမည္

SoGoodWeb သည္ဖန္တီးထားေသာဝဘ္ဆိုဒ္ျဖစ္သည္

ကမာၻေပၚတြင္ဝန္ေဆာင္သူမ်ားမည္သူမဆို အရည္အေသြးေကာင္းေသာ ဝဘ္ဆိုဒ္ကိုလိုခ်င္လွ်င္ SoGoodWeb က ဝန္ေဆာင္သူလိုအပ္ခ်က္အေပၚတံု႕ျပန္မည္ျဖစ္ျပီး လွပေသာပံုစံ တရားမွ်တေသာေစ်းႏႈန္းျဖင့္ဝန္ေဆာင္မည္

SoGoodWeb ျဖစ္ေပၚလာပံု?

ေဆာ့ဝဲ ဝဘ္ဆိုဒ္ ဝန္ေဆာင္မႈႏွင့္ အျခား IT ဝန္ေဆာင္မ်ားမ်ားတြင္ အေတြ႕အၾကံဳမ်ားစြာရွိေနျပီး ျပည္တြင္းအႏွံ႕အျပားဆီ ဝန္ေဆာင္သူမ်ား၏ယံုၾကည္စိတ္ခ်ျခင္းကိုခံရသည္ ၊ အေတြ႕အၾကံဳဆီမွဖန္တီးထားေသာဝဘ္ဆိုဒ္ SoGoodWeb.com ကိုျပဳလုပ္ရန္အယူအဆရွိလာျပီး ဝန္ေဆာင္သူမ်ားအတြက္လြယ္ကူစြာျဖင့္ဝဘ္ဆိုဒ္ရွိေစရန္အတြက္ျဖစ္သည္

လြန္ခဲ့ေသာႏွစ္က Prosoft Web က SoGoodWeb ဖန္တီးထားေသာဝဘ္ဆိုဒ္ကိုဝန္ေဆာင္သူလိုအပ္ခ်က္အတြက္ ခ်င္းမိုင္ျမိဳ႕တြင္တည္ေဆာက္ခဲ့ပါသည္ ၊ အဘယ္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ ခ်င္းမိုင္ျမိဳ႕သည္ Creative City ျဖစ္၍ အေတြးအျမင္ေကာင္းသူ ယဥ္ေက်းမႈႏွင့္ျပည့္စံုေနေသာျမိဳ႕နယ္ျဖစ္သည္ ၊ ဘန္ေကာက္တြင္ေနရာငွားရမ္းခမကုန္ခ်င္ေသာေၾကာင့္ ငွားရမ္းခသက္သာေစရန္ ကြ်ႏု္ပ္တို႕ခ်င္းမိုင္တြင္ အလုပ္သမား 350 ေယာက္အထက္ျဖင့္ ရံုးအသစ္တည္ေထာင္ထားပါျပီး ဝန္ေဆာင္သူအတြက္လည္း ေစ်းခ်ိဳျခင္း လ်င္ျမန္ျခင္း ေကာင္းမြန္ျခင္း အက်ိဳးအျမတ္ရေစပါသည္ ၊ SoGoodWeb ေအာင္ျမင္ျခင္း၏အေၾကာင္းရင္းမွာ စြမ္းရည္ေကာင္းေသာအလုပ္သမားေၾကာင့္ျဖစ္ျပီး အခုခ်ိန္တြင္ဒီအလုပ္သမားမ်ားကို SoftbankAcademy.com ဖန္တီးယူထားပါသည္ ၊ ကြ်ႏ္ုပ္တို႕၏အလုပ္သမားမ်ားသည္ ကြ်ႏု္ပ္တို႕ႏွင့္သင္ၾကားျခင္းေလ့လာျခင္းျဖင့္ အနာဂတ္စံျပသူမ်ားျဖစ္လာပါမည

ေစ်းခ်ိဳျခင္း လ်င္ျမန္ျခင္း ေကာင္းမြန္ျခင္း ဒီေနရာတြင္အေျဖရွိသည္

SoGoodWeb ၏အဓိကဝန္ေဆာင္မႈမွာ "ေစ်းခ်ိဴျခင္း လ်င္ျမန္ျခင္း ေကာင္းမြန္ျခင္း" ျဖစ္သည္ ၊ ဝန္ေဆာင္သူလိုအပ္ခ်က္မ်ားမ်ားျဖစ္ေသာ ဝဘ္ဆိုဒ္ဝန္ေဆာင္မႈႏွင့္ အပိုဝန္ေဆာင္မႈမ်ား၏ အရည္အေသြးျပည့္စံုျခင္း လ်င္ျမန္ျခင္းအေပၚေစ်းႏႈန္းသင့္ေလ်ာ္ရမည္ ၊ ထို႕ေၾကာင့္ SoGoodWeb အေပၚဝန္ေဆာင္သူမ်ားယံုၾကည္စိတ္ခ်ႏိုင္သည္ ၊ SoGoodWeb သည္ဝန္ေဆာင္သူမ်ားအတြက္ ပစၥဳပၸန္တြင္လူအမ်ားလက္ခံေနေသာ အြန္လိုင္းေစ်းကြက္ကို ေျခလွမ္းရန္ ေကာင္းေသာေရြးခ်ယ္မႈအသစ္ျဖစ္သည္

SoGoodWeb သည္အျခားဖန္တီးထားေသာဝဘ္ဆိုဒ္ႏွင့္မည္သို႕ကြာျခားပံု?

1. ဝန္ေဆာင္သူမ်ားအတြက္ေရြးခ်ယ္ရန္ Template အမ်ားအျပားရွိသည္
  • Package အသီးသီးမွဝန္ေဆာင္သူလိုအပ္ေသာကုန္ပစၥည္းမ်ားေရြးခ်ယ္ႏိုင္သည္
  • ဝန္ေဆာင္သူမ်ားကိုယ္တိုင္ျဖင့္ဝန္ေဆာင္မႈပံုစံကိုေရြးခ်ယ္ႏိုင္သည ္(D.I.Y)
  • စမ္းသပ္အသံုးျပဳခ်င္ေသာသူမ်ားအတြက္Template Free ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားလည္းရွိသည
2.ဝန္ေဆာင္မႈ
  • "One Stop Service" ပံုစံျဖစ္ရန္အတြက္ ဝဘ္ဆိုဒ္အားလံုးႏွင့္သက္ဆိုင္ေသာ ဝန္ေဆာင္မႈရွိသည္

24 နာရီအတြင္း Support ဝန္ေဆာင္မႈေပးရန္ အဆင္သင့္ျဖစ္ပါသည္ ၊ အျခားဘက္ဘက္မွစိတ္ဝင္စားသူမ်ားအတြက္ ဥပမာ - ကိုယ္တိုင္ျဖင့္ဝဘ္ဆိုဒ္ဖန္တီးျခင္း, အြန္လိုင္းတြင္ေရာင္းအားေကာင္းေစရန္လုပ္ယူျခင္း, ေၾကာ္ျငာဓါတ္ပံုမ်ားကိုဖန္တီးျခင္း စသည့္ျဖင့္ ကြ်ႏု္ပ္တို႕ကအြန္လိုင္းေစ်းကြက္အစီအစဥ္ခ်မည့္သင္တန္းကိုစိတ္ဝင္စားသူမ်ားအတြက္အၾကံဥာဏ္ေပးႏိုင္ပါသည္

ကြ်ႏ္ုပ္တို႕၏ Slogan "We are SoGoodWeb, We are You"ျဖင့္ ဝန္ေဆာင္သူလိုအပ္ခ်က္အတိုင္း အဓိကဝန္ေဆာင္မႈပံုစံ ေစ်းခ်ိဳျခင္း လ်င္ျမန္ျခင္း ေကာင္းမြန္ျခင္း ဝန္ေဆာင္သူဆီထံ ျပန္တံု႕ျပန္ေပးပါသည္

ကြ်ႏ္ုပ္တို႕က ခ်င္းမိုင္ျမိဳ႕သူျမိဳ႕သားမ်ားေဆာ့ဝဲေရးျခင္းျဖင့္ ဝင္ေငြရရွိေစသည့္လိုအပ္ခ်က္မ်ားရွိသည္ ၊ အျခားကုမၼဏီမ်ားႏွင့္ႏိႈင္းယွဥ္လွ်င္ ကြ်ႏု္ပ္တို႕ကုမၼဏီက ခ်င္းမိုင္ျမိဳ႕ Creative City တြင္ရွိေနျပီး ဒီျမိဳ႕တြင္အဆန္းအသစ္တီထြင္မႈေပါမ်ားသည္ ၊ ဘန္ေကာက္ႏွင့္အျခားႏိုင္ငံမ်ားႏွင့္ႏိႈင္းယွဥ္လွ်င္အလုပ္သမားငွားရမ္းခသက္သာျခင္းလည္းပါဝင္သည္

SoGoodWeb ကိုဝန္ေဆာင္မႈလုပ္ေသာသူမ်ားသည္ E-Marketplace တြင္ သင့္ဝဘ္ဆိုဒ္ႏွင့္ကုန္ပစၥည္းမ်ားကို အခမဲ့ေၾကာ္ျငာႏိုင္သည

B2BMyanmar တြက္အခမဲ့ကုန္ပစၥည္းေၾကာ္ျငာတင္ႏိုင္သည္

ကြ်ႏ္ုပ္တို႕က ခ်င္းမိုင္ျမိဳ႕သူျမိဳ႕သားမ်ားေဆာ့ဝဲေရးျခင္းျဖင့္ ဝင္ေငြရရွိေစသည့္လိုအပ္ခ်က္မ်ားရွိသည္ ၊ အျခားကုမၼဏီမ်ားႏွင့္ႏိႈင္းယွဥ္လွ်င္ ကြ်ႏု္ပ္တို႕ကုမၼဏီက ခ်င္းမိုင္ျမိဳ႕ Creative City တြင္ရွိေနျပီး ဒီျမိဳ႕တြင္အဆန္းအသစ္တီထြင္မႈေပါမ်ားသည္ ၊ ဘန္ေကာက္ႏွင့္အျခားႏိုင္ငံမ်ားႏွင့္ႏိႈင္းယွဥ္လွ်င္အလုပ္သမားငွားရမ္းခသက္သာျခင္းလည္းပါဝင္သည္

LionJob.com တြင္အလုပ္ေၾကာ္ျငာအခမဲ့တင္ႏိုင္သည္

SMEs လုပ္ငန္းရွင္မ်ားအတြက္ ေငြသက္သာေစရန္ရည္ရြယ္ခ်က္ျဖင့္ Prosoft က www.LionJobMyanmar.com ဝဘ္ဆိုဒ္ကို ျပည္တြင္းအနွံ႕အျပားတြင္အခမဲ့အလုပ္ေၾကာ္ျငာႏိုင္ရန္ဖန္တီးထားသည္

myAccount စာရင္းအင္းပရိုဂရမ္ကိုအခမဲ့အသံုးျပဳႏိုင္ျခင္း

SMEs စီးပြားေရးမ်ားအတြက္စားရင္းအင္းပရိုဂရမ္သည္ အလုပ္လုပ္ပံုစနစ္ 20 စနစ္ျဖစ္ျဖင့္ဖန္တီးထားျပီး လုပ္ငန္းအတြင္း အသံုးျပဳရာတြင္လြယ္ကူေစပါသည္

ေစ်းဆိုင္တြင္အသံုးျပဳသည့္ POS ပရိုဂရမ္အခမဲ့အသံုးျပဳႏိုင္သည္

ေစ်းဆိုင္စီမံအုပ္ခ်ဳပ္ထားေသာ ပရိုဂရမ္ POS ေဆာ့ဝဲ (သို႕) ဆိုင္တြင္အသံုးျပဳသည့္ ပရိုဂရမ္ (Point of Sale) ေစ်းဆိုင္မ်ားႏွင့္လိုက္ဖက္ျပီး စီးပြားေရးအေသးစား အလတ္စား အၾကီးစားမ်ားႏွင့္လည္းလိုက္ဖက္သည္

 17899
ဝင္ၾကည့္သူ
Follow us
Online Store ႏွင့္ဖန္တီးထားေသာဝဘ္ဆိုဒ္ အခမဲ့လုပ္ရန္