• Home

  • การเพิ่มเมนู

การเพิ่มเมนู

  • Home

  • การเพิ่มเมนู

การเพิ่มเมนู

ระบบจัดการเมนู เป็นระบบสำหรับการจัดการเมนู และกลุ่มเมนูของเว็บไซต์ตนเอง โดยผู้ดูแลระบบเท่านั้นมีสิทธิ์ในการเข้าถึงการใช้งานในส่วนนี้

VDO จัดการกลุ่มเมนู

1. การเพิ่มเมนู

1.07

 337
ဝင္ၾကည့္သူ
Follow us
Online Store ႏွင့္ဖန္တီးထားေသာဝဘ္ဆိုဒ္ အခမဲ့လုပ္ရန္